بهره برداري از 28 مدرسه ی طرح بركت در خوزستان

بهره برداري از 28 مدرسه ی طرح بركت در خوزستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خوزستان  ،محمد مخبر گفت: با هماهنگی های صورت گرفته پروژه های در دست اقدام بنیاد  برکت 21هزار  شغل در خوزستان ایجاد می کند.

محمد مخبر که در آیین بهره برداری از 28 مدرسه طرح برکت حضور یافته بود، افزود: مهمترین رویکرد و رسالت بنیاد برکت در استان خوزستان توانمند سازی مردم خوزستان از لحاظ اقتصادی است و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) این مهم را از طریق پیگیری ایجاد پروژه های اقتصادی با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار برای 21 هزار نفر دنبال می کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با تاکید بر لزوم محرومیت زدایی از استان خوزستان اظهار کرد: آنچه در توان داریم را به کار خواهیم بست تا به رفع محرومیت از چهره ی استان خوزستان کمک کنیم .

وی با اشاره به رنج و مشقت های فراوان مردم خوزستان در طول 8 سال دفاع مقدس تصریح کرد: مردم خوزستان از این پس  نباید مشکل معیشتی داشته باشند.

مخبر با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه به  خوزستان گفت: جایگاه مردم خوزستان جایگاه رفیعی است و مجموعه ی ستاد فرمان اجرایی امام (ره) برنامه ی خود را در راستای زدودن محرومیت و توانمند ساختن مردم خوزستان تبیین خواهد کرد.

وی با اشاره به پروژه ها و اقدامات مجموعه بنیاد برکت در استان خوزستان افزود: بنیاد برکت امسال 2007 پروژه را در استان خوزستان عملیاتی کرده  است و 1000 پروژه را در سال جدید در دست اقدام دارد. 

وی ادامه داد: ما 1هزار و 155 میلیارد تومان در بخش اقتصادی خوزستان سرمایه گذاری خواهیم کرد تا شاهد توانمند شدن مردم خوزستان از لحاظ اقتصادی باشیم

بهره برداري از 28 مدرسه ی طرح بركت در خوزستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خوزستان  ،محمد مخبر گفت: با هماهنگی های صورت گرفته پروژه های در دست اقدام بنیاد  برکت 21هزار  شغل در خوزستان ایجاد می کند.

محمد مخبر که در آیین بهره برداری از 28 مدرسه طرح برکت حضور یافته بود، افزود: مهمترین رویکرد و رسالت بنیاد برکت در استان خوزستان توانمند سازی مردم خوزستان از لحاظ اقتصادی است و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) این مهم را از طریق پیگیری ایجاد پروژه های اقتصادی با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار برای 21 هزار نفر دنبال می کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با تاکید بر لزوم محرومیت زدایی از استان خوزستان اظهار کرد: آنچه در توان داریم را به کار خواهیم بست تا به رفع محرومیت از چهره ی استان خوزستان کمک کنیم .

وی با اشاره به رنج و مشقت های فراوان مردم خوزستان در طول 8 سال دفاع مقدس تصریح کرد: مردم خوزستان از این پس  نباید مشکل معیشتی داشته باشند.

مخبر با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه به  خوزستان گفت: جایگاه مردم خوزستان جایگاه رفیعی است و مجموعه ی ستاد فرمان اجرایی امام (ره) برنامه ی خود را در راستای زدودن محرومیت و توانمند ساختن مردم خوزستان تبیین خواهد کرد.

وی با اشاره به پروژه ها و اقدامات مجموعه بنیاد برکت در استان خوزستان افزود: بنیاد برکت امسال 2007 پروژه را در استان خوزستان عملیاتی کرده  است و 1000 پروژه را در سال جدید در دست اقدام دارد. 

وی ادامه داد: ما 1هزار و 155 میلیارد تومان در بخش اقتصادی خوزستان سرمایه گذاری خواهیم کرد تا شاهد توانمند شدن مردم خوزستان از لحاظ اقتصادی باشیم

بهره برداري از 28 مدرسه ی طرح بركت در خوزستان

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author