برگزاری مسابقات قرآن دانش آموزي زمینه ساز توسعه ي فرهنگ قرآنی است

برگزاری مسابقات قرآن دانش آموزي زمینه ساز توسعه ي فرهنگ قرآنی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، نیکبخت در دیدار با اعضای ستاد برگزاری مسابقات قرآنی دانش‌آموزان کشور با بيان اين كه برگزاری این مسابقات موجب توسعه ي فرهنگ قرآنی در میان دانش‌آموزان می شود، اظهار كرد: دانش‌آموزان با داشتن دیدگاه قرآنی سکانداران خوبي براي جامعه خواهند بود.

نيكبخت افزود: برگزاری چنین مسابقاتی موجب ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه شده و آن را بهتر در دسترس جامعه قرار می‌دهد.

وي در ادامه با بيان این که استان همدان با داشتن سابقه دینی غنی از عالمان بزرگ، بهترین گزینه برای برگزاری این مسابقات است، تأکید كرد: نظام اسلامی باید بیشترین و بهترین بهره‌ها را از قرآن کریم ببرد و  تحقق این مهم را در گرو توجه به معانی و مفاهیم الهی و معنوی این کتاب آسمانی است.

برگزاری مسابقات قرآن دانش آموزي زمینه ساز توسعه ي فرهنگ قرآنی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، نیکبخت در دیدار با اعضای ستاد برگزاری مسابقات قرآنی دانش‌آموزان کشور با بيان اين كه برگزاری این مسابقات موجب توسعه ي فرهنگ قرآنی در میان دانش‌آموزان می شود، اظهار كرد: دانش‌آموزان با داشتن دیدگاه قرآنی سکانداران خوبي براي جامعه خواهند بود.

نيكبخت افزود: برگزاری چنین مسابقاتی موجب ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه شده و آن را بهتر در دسترس جامعه قرار می‌دهد.

وي در ادامه با بيان این که استان همدان با داشتن سابقه دینی غنی از عالمان بزرگ، بهترین گزینه برای برگزاری این مسابقات است، تأکید كرد: نظام اسلامی باید بیشترین و بهترین بهره‌ها را از قرآن کریم ببرد و  تحقق این مهم را در گرو توجه به معانی و مفاهیم الهی و معنوی این کتاب آسمانی است.

برگزاری مسابقات قرآن دانش آموزي زمینه ساز توسعه ي فرهنگ قرآنی است

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author