برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده براي اوليا

برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده براي اوليا

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز، محمد دیمه ور درسومین روز از سی وسومین اجلاس مدیران وروسای آموزش وپرورش که درسالن اجلاس سران درحال برگزاری است، اجراي برنامه انسداد مبادي بيسوادي، ارتقاي پوش تحصيلي دوره تحصيلي پيش دبستاني و دبستاني، تدوين برنامه اجراي پوشش حداكثري يكسال پيش از دبستان، شناسايي و جذب بازماندگان از تحصيل در مناطق عشايري، برنامه ريزي براي كاهش نرخ تكرار در دوره ابتدايي بويژه پايه اول با برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده براي اوليا و ارتقا و بهبود فرايندهاي آموزشي و پرورشي در مديريت مدارس دوره ابتدايي را از برنامه های آینده عنوان کرد.

وی افزود: تنوع بخشي به روش ها و فرصت هاي تربيتي در دوره ابتدايي، توسعه و تقويت آموزش و پرورش دبستاني
توسعه فعاليت هاي مرتبط با نوآموزان و دانش آموزان، امكان سنجي رتبه بندي مدارس، اجراي طرح صلاحيت هاي حرفه اي آموزگاران با سابقه 7 الي 12 سال سابقه  و ساماندهي و متناسب سازي ساعات و روزهاي آموزشي و تقويم سال تحصيلي دوره تحصيلي از دیگر برنامه هایی است که در دستور ار خود قرار دادیم.

دیمه ور با اشاره به برنامه 2030 آرمان های آن را اینگونه برشمرد: تضمين آموزش كيفي فراگير و يكسان نگر و ترويج فرصتهاي يادگيري مادام العمر براي همه، تقويت سياستها، طرح ها، قانونگذاري ها ونظام ها، تاكيد بر يكسان نگري ، شمول و برابري جنسيتي
و تمركز بركيفيت و يادگيري.

وی به برخي از اهداف برنامه آموزش 2030 مرتبط با آموزش ابتدايي نیز اشاره کرد و گفت: اطمينان از اینكه تمامي دختران و پسران تا سال 2030 دوره آموزش ابتدايي را رايگان ، يكسان نگر وبا كيفيت منتهي به بروندادهاي يادگيري متناسب و موثر را به پايان مي رسانند. اطمينان از اینكه تمامي دختران وپسران تا سال 2030 به تكامل ، مراقبت وآموزش با كيفيت دوره مقدماتي كودكي (پيش دبستاني) دسترسي پيدا كنند به شكلي كه براي آموزش ابتدايي آماده شوند.

برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده براي اوليا

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز، محمد دیمه ور درسومین روز از سی وسومین اجلاس مدیران وروسای آموزش وپرورش که درسالن اجلاس سران درحال برگزاری است، اجراي برنامه انسداد مبادي بيسوادي، ارتقاي پوش تحصيلي دوره تحصيلي پيش دبستاني و دبستاني، تدوين برنامه اجراي پوشش حداكثري يكسال پيش از دبستان، شناسايي و جذب بازماندگان از تحصيل در مناطق عشايري، برنامه ريزي براي كاهش نرخ تكرار در دوره ابتدايي بويژه پايه اول با برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده براي اوليا و ارتقا و بهبود فرايندهاي آموزشي و پرورشي در مديريت مدارس دوره ابتدايي را از برنامه های آینده عنوان کرد.

وی افزود: تنوع بخشي به روش ها و فرصت هاي تربيتي در دوره ابتدايي، توسعه و تقويت آموزش و پرورش دبستاني
توسعه فعاليت هاي مرتبط با نوآموزان و دانش آموزان، امكان سنجي رتبه بندي مدارس، اجراي طرح صلاحيت هاي حرفه اي آموزگاران با سابقه 7 الي 12 سال سابقه  و ساماندهي و متناسب سازي ساعات و روزهاي آموزشي و تقويم سال تحصيلي دوره تحصيلي از دیگر برنامه هایی است که در دستور ار خود قرار دادیم.

دیمه ور با اشاره به برنامه 2030 آرمان های آن را اینگونه برشمرد: تضمين آموزش كيفي فراگير و يكسان نگر و ترويج فرصتهاي يادگيري مادام العمر براي همه، تقويت سياستها، طرح ها، قانونگذاري ها ونظام ها، تاكيد بر يكسان نگري ، شمول و برابري جنسيتي
و تمركز بركيفيت و يادگيري.

وی به برخي از اهداف برنامه آموزش 2030 مرتبط با آموزش ابتدايي نیز اشاره کرد و گفت: اطمينان از اینكه تمامي دختران و پسران تا سال 2030 دوره آموزش ابتدايي را رايگان ، يكسان نگر وبا كيفيت منتهي به بروندادهاي يادگيري متناسب و موثر را به پايان مي رسانند. اطمينان از اینكه تمامي دختران وپسران تا سال 2030 به تكامل ، مراقبت وآموزش با كيفيت دوره مقدماتي كودكي (پيش دبستاني) دسترسي پيدا كنند به شكلي كه براي آموزش ابتدايي آماده شوند.

برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده براي اوليا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author