برنامه آموزش و پرورش براي باسواد کردن 420 هزارنفر بي سواد كشور در سال تحصيلي جاري

برنامه آموزش و پرورش براي باسواد کردن 420 هزارنفر بي سواد كشور در سال تحصيلي جاري

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی باقرزاده در خصوص هدف گذاری باسوادی برای امسال، اظهار کرد: امسال طبق موافقت نامه ای که با دولت داریم برای آموزش 420 هزار بیسواد برنامه ریزی کردیم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی هدف گذاري آموزش و پرورش براي باسواد کردن 503 هزار بیسواد در استان ها پيش بيني شده است ، تصريح كرد: تاکنون 160 هزار بیسواد تحت پوشش قرار گرفته اند.

 وي خاطرنشان کرد:50 درصد این تعداد بیسواد مطلق هستند و 50 درصد دیگر نیز از بین افرادی هستند که یا کلاس اول را گذرانده اند و یا تا پایان دوره ابتدایی درس خوانده اند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد: در اين هدف گذاری برنامه سوادآموزي براي 61 درصد زنان و 39 درصد مردان تعيين شده و 75 درصد زنان و 25 درصد مردان در اين برنامه ها مشاركت مي كنند.

وی عنوان کرد: اکنون 13 هزار و 500 بی سواد اتباع خارجی هدف گذاری شده است که با باسواد کردن 3 هزار بیسواد طبق قرارداد با کمیساری ها، حدود 16 هزار و 500 اتباع خارجی می شوند.

برنامه آموزش و پرورش براي باسواد کردن 420 هزارنفر بي سواد كشور در سال تحصيلي جاري

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی باقرزاده در خصوص هدف گذاری باسوادی برای امسال، اظهار کرد: امسال طبق موافقت نامه ای که با دولت داریم برای آموزش 420 هزار بیسواد برنامه ریزی کردیم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی هدف گذاري آموزش و پرورش براي باسواد کردن 503 هزار بیسواد در استان ها پيش بيني شده است ، تصريح كرد: تاکنون 160 هزار بیسواد تحت پوشش قرار گرفته اند.

 وي خاطرنشان کرد:50 درصد این تعداد بیسواد مطلق هستند و 50 درصد دیگر نیز از بین افرادی هستند که یا کلاس اول را گذرانده اند و یا تا پایان دوره ابتدایی درس خوانده اند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد: در اين هدف گذاری برنامه سوادآموزي براي 61 درصد زنان و 39 درصد مردان تعيين شده و 75 درصد زنان و 25 درصد مردان در اين برنامه ها مشاركت مي كنند.

وی عنوان کرد: اکنون 13 هزار و 500 بی سواد اتباع خارجی هدف گذاری شده است که با باسواد کردن 3 هزار بیسواد طبق قرارداد با کمیساری ها، حدود 16 هزار و 500 اتباع خارجی می شوند.

برنامه آموزش و پرورش براي باسواد کردن 420 هزارنفر بي سواد كشور در سال تحصيلي جاري

خبرگزاری مهر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author