بررسي مجدد نتايج آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان

بررسي مجدد نتايج آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز ملي پرورش استعداد هاي درخشان و دانش پژوهان جوان ، سامانه درخواست بررسي مجدد نتايج آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان سال 1395 فعال شده وكليه پذيرفته نشدگان مي توانند با مراجعه به اين سامانه به آدرس  مي توانند ضمن مشاهده تصوير قرائت شده پاسخنامه، نسبت به ثبت درخواست بررسي مجدد اقدام كنند.

بر اساس اين گزارش؛ سامانه دریافت تقاضای تجدیدنظر آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تا پايان وقت روز پنج شنبه 24 تيرماه فعال خواهد بود .

گفتني است؛ نتايج بررسي ها تا آخر مرداد 1395 از طريق همين سامانه قابل دريافت مي باشد .

بررسي مجدد نتايج آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز ملي پرورش استعداد هاي درخشان و دانش پژوهان جوان ، سامانه درخواست بررسي مجدد نتايج آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان سال 1395 فعال شده وكليه پذيرفته نشدگان مي توانند با مراجعه به اين سامانه به آدرس  مي توانند ضمن مشاهده تصوير قرائت شده پاسخنامه، نسبت به ثبت درخواست بررسي مجدد اقدام كنند.

بر اساس اين گزارش؛ سامانه دریافت تقاضای تجدیدنظر آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تا پايان وقت روز پنج شنبه 24 تيرماه فعال خواهد بود .

گفتني است؛ نتايج بررسي ها تا آخر مرداد 1395 از طريق همين سامانه قابل دريافت مي باشد .

بررسي مجدد نتايج آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author