با ابزار ۳۰ سال پیش نمی‌توان با مشکلات امروز برخورد کرد

با ابزار ۳۰ سال پیش نمی‌توان با مشکلات امروز برخورد کرد

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی مرکز آموزش و پرورش، علی‌اصغر فانی در مراسم اختتامیه سی‌و‌سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور که در سالن اجلاس سران برگزار شد، به چالشهای پیش روی نظام تعلیم و تربیت رسمی اشاره کرد و گفت: ما حق نداریم و نمی‌توانیم با همان ابزار ۳۰ سال پیش با مشکلات جامعه و دانش‌آموزیان برخورد کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گام اول در حل مسئله را شناخت آن دانست  و افزود: باید ببینیم چالشهای ما چیست تا در برنامه‌های آتی به حل أنها بپردازیم. یکی از چالشها تغییر و تحول فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و تغییر ارزشهای جامعه است. ما حق نداریم و نمی‌توانیم با همان ابزار ۳۰ سال پیش با مشکلات جامعه و دانش‌آموزان برخورد کنیم. یکی دیگر از چالشها سرعت تغییرات ناشی از پیشرفت فناوریهای ارتباطی است. آیا نظام آموزشی ما خود را با این سرعت پیشرفت هماهنگ می‌کند؟ این یکی از نقدهایی است که بر نظام آموزشی کشور وارد است. فضاهای مجازی بسرعت رو به گسترش است و ما نمی‌توانیم آن را ببندیم یا نادیده بگیریم پس باید آن را مدیریت کنیم.

وی افزایش ضریب نفوذ رسانه‌های نوپدید را از دیگر چالشهای نظام آموزش و پرورش رسمی دانست که باید برای آن تدبیری اندیشید و ادامه داد: گسترش آموزش و پرورش در دورترین نقاط کشور در عین وجود مهاجرت از روستاها و وجود پراکندگی جمعیت نیز از جمله چالشهای ماست. بسیاری از مدارس نوساز در روستاها خالی هستند. این گستردگی حوزه آموزش نیز از چالشهای مهم است که البته سعی کرده‌ایم با روشهای مختلف، از قبیل آموزش از راه دور و آموزش الکترونیک به حل آن بپردازیم.

فانی تعارض و ناهماهنگی برنامه‌های فرهنگی نهادها با دستگاه آموزش رسمی را نیز از دیگر مشکلات پیش رو دانست و اظهار کرد: نهادهای متعددی در کشور وجود دارند که کارهای فرهنگی می‌کنند و گاه فعالیتهای آنان با اقدامات و رویکردهای نظام آموزش رسمی در تعارض است. در کنار آن تعارض بین خانه و مدرسه و جامعه و مدرسه نیز وجود دارد.

او تجاری شدن آموزش و پرورش و اولویت نداشتن تقویت همه‌جانبه و تقلیل کارکردهای آموزش و پروش نیز اشاره کرد و گفت: برخی از مدارس یا مؤسسات در شهرهای بزرگ که از نظر خودشان کار آموزشی می‌کنند، دستگاه تعلیم و تربیت را صنعت تلقی می‌کنند یعنی آموزش و پرورش به صنعت و تجارت تقلیل پیدا کرده است! اینکه فلان شخص مشاوره می‌دهد که چگونه درس بخوانیم یا چگونه تست بزنیم، یعنی آموزش و پرورش از تربیت همه‌جانبه تهی شده و این چالشی است که نمی‌توان از کنار آن گذشت.

علی‌اصغر فانی در پایان افزایش تقاضای اجتماعی برای دریافت تعلیم و تربیت با کیفیت را هم از چالشهای مثبت نهاد آموزش و پرورش رسمی عنوان کرد و گفت: از مدیران و رؤسا تقاضا می‌کنم پروژه مهر را جدی بگیرند؛ از کمبودهای فضا و امکانات آگاهم اما باید تلاش کنیم اول مهر مدرسه‌ها با قدرت کارشان را آغاز کنند تا شاهد اطلاف منابع و بودجه‌ آموزشی کشور نباشیم. در حال حاضر فضاهای آموزشی از نظر کمّی خوب است اما از نظر کیفی خوب نیستیم و باید تلاش کنیم به خواست عمومی مردم، جامه عمل بپوشانیم.

با ابزار ۳۰ سال پیش نمی‌توان با مشکلات امروز برخورد کرد

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی مرکز آموزش و پرورش، علی‌اصغر فانی در مراسم اختتامیه سی‌و‌سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور که در سالن اجلاس سران برگزار شد، به چالشهای پیش روی نظام تعلیم و تربیت رسمی اشاره کرد و گفت: ما حق نداریم و نمی‌توانیم با همان ابزار ۳۰ سال پیش با مشکلات جامعه و دانش‌آموزیان برخورد کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گام اول در حل مسئله را شناخت آن دانست  و افزود: باید ببینیم چالشهای ما چیست تا در برنامه‌های آتی به حل أنها بپردازیم. یکی از چالشها تغییر و تحول فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و تغییر ارزشهای جامعه است. ما حق نداریم و نمی‌توانیم با همان ابزار ۳۰ سال پیش با مشکلات جامعه و دانش‌آموزان برخورد کنیم. یکی دیگر از چالشها سرعت تغییرات ناشی از پیشرفت فناوریهای ارتباطی است. آیا نظام آموزشی ما خود را با این سرعت پیشرفت هماهنگ می‌کند؟ این یکی از نقدهایی است که بر نظام آموزشی کشور وارد است. فضاهای مجازی بسرعت رو به گسترش است و ما نمی‌توانیم آن را ببندیم یا نادیده بگیریم پس باید آن را مدیریت کنیم.

وی افزایش ضریب نفوذ رسانه‌های نوپدید را از دیگر چالشهای نظام آموزش و پرورش رسمی دانست که باید برای آن تدبیری اندیشید و ادامه داد: گسترش آموزش و پرورش در دورترین نقاط کشور در عین وجود مهاجرت از روستاها و وجود پراکندگی جمعیت نیز از جمله چالشهای ماست. بسیاری از مدارس نوساز در روستاها خالی هستند. این گستردگی حوزه آموزش نیز از چالشهای مهم است که البته سعی کرده‌ایم با روشهای مختلف، از قبیل آموزش از راه دور و آموزش الکترونیک به حل آن بپردازیم.

فانی تعارض و ناهماهنگی برنامه‌های فرهنگی نهادها با دستگاه آموزش رسمی را نیز از دیگر مشکلات پیش رو دانست و اظهار کرد: نهادهای متعددی در کشور وجود دارند که کارهای فرهنگی می‌کنند و گاه فعالیتهای آنان با اقدامات و رویکردهای نظام آموزش رسمی در تعارض است. در کنار آن تعارض بین خانه و مدرسه و جامعه و مدرسه نیز وجود دارد.

او تجاری شدن آموزش و پرورش و اولویت نداشتن تقویت همه‌جانبه و تقلیل کارکردهای آموزش و پروش نیز اشاره کرد و گفت: برخی از مدارس یا مؤسسات در شهرهای بزرگ که از نظر خودشان کار آموزشی می‌کنند، دستگاه تعلیم و تربیت را صنعت تلقی می‌کنند یعنی آموزش و پرورش به صنعت و تجارت تقلیل پیدا کرده است! اینکه فلان شخص مشاوره می‌دهد که چگونه درس بخوانیم یا چگونه تست بزنیم، یعنی آموزش و پرورش از تربیت همه‌جانبه تهی شده و این چالشی است که نمی‌توان از کنار آن گذشت.

علی‌اصغر فانی در پایان افزایش تقاضای اجتماعی برای دریافت تعلیم و تربیت با کیفیت را هم از چالشهای مثبت نهاد آموزش و پرورش رسمی عنوان کرد و گفت: از مدیران و رؤسا تقاضا می‌کنم پروژه مهر را جدی بگیرند؛ از کمبودهای فضا و امکانات آگاهم اما باید تلاش کنیم اول مهر مدرسه‌ها با قدرت کارشان را آغاز کنند تا شاهد اطلاف منابع و بودجه‌ آموزشی کشور نباشیم. در حال حاضر فضاهای آموزشی از نظر کمّی خوب است اما از نظر کیفی خوب نیستیم و باید تلاش کنیم به خواست عمومی مردم، جامه عمل بپوشانیم.

با ابزار ۳۰ سال پیش نمی‌توان با مشکلات امروز برخورد کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author