اهدای عضو دانش آموز اصفهانی به سه بیمار نیازمند

اهدای عضو دانش آموز اصفهانی به سه بیمار نیازمند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، اعضاي بدن علي حبيب پور، دانش آموز دبيرستان پسرانه كارون ادب در منطقه 2 اصفهان، که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بيماران نيازمند جاني دوباره بخشيد.

بر اين اساس، كليه ها، كبد، قلب، ريه ها، روده ها، لوزالمعده و برخي از بافت هاي بدن اين دانش آموز، به افراد نيازمند اهدا شد.
 

اهدای عضو دانش آموز اصفهانی به سه بیمار نیازمند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، اعضاي بدن علي حبيب پور، دانش آموز دبيرستان پسرانه كارون ادب در منطقه 2 اصفهان، که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بيماران نيازمند جاني دوباره بخشيد.

بر اين اساس، كليه ها، كبد، قلب، ريه ها، روده ها، لوزالمعده و برخي از بافت هاي بدن اين دانش آموز، به افراد نيازمند اهدا شد.
 

اهدای عضو دانش آموز اصفهانی به سه بیمار نیازمند

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author