امکان نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی فراهم شد

امکان نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی فراهم شد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غيردولتي، مجتبی زینی‌وند در مراسم رونمایی سامانه جامع نظارت بر مدارس غیر دولتی كه درساختمان علاقه‌مندان برگزارشد، با بیان اینکه این سامانه در چهار سطح تعریف شده است گفت: سطح اول، سطح موسس است و وی اطلاعاتی که از مدارس غیردولتی می گیریم را در سامانه وارد می کند و به نوعی سطح خودارزیابی موسسان است. سطح دوم، سطح منطقه است و اطلاعات موسس توسط ارزیابان ما در مناطق بررسی و صحت و سقم آن مشخص می شود.
وی ادامه داد: سطح سوم، سطح ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و سطح آخر مربوط به ادارات کل مدارس غیردولتی است. در سطح سوم گزارش گیری و نظارت بر روند اجرای طرح را خواهیم داشت و گردش اطلاعات میان ارزیاب اداره کل و منطقه و ارزیاب اداره کل و مدرسه قابل انجام است و ارزیاب اداره کل آموزش و پرورش می تواند مستقیما با مدرسه در ارتباط باشد.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فعالیت این سامانه به معنای کمرنگ شدن حضور ارزیابان در مدارس غیردولتی نیست گفت: فعالیت در این سامانه در راستای تقویت اقداماتی است که کارشناسان ما با حضور در مدارس داشتند و اکنون کار محکمتر شده است. ما در دستورالعمل جامع نظارت، اطلاعات و مولفه های مورد ارزیابی را طبقه بندی و تعریف کرده‌ایم.
زینی‌وند با اشاره به هشت محور نظارتی بر مدارس غیردولتی اظهار کرد: ضوابط تاسیس، بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، فضا و تجهیزات، شرایط ثبت نام، شهریه، امور اداری، امور مالی و برنامه ریزی تربیتی از این جمله هستند.

امکان نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی فراهم شد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غيردولتي، مجتبی زینی‌وند در مراسم رونمایی سامانه جامع نظارت بر مدارس غیر دولتی كه درساختمان علاقه‌مندان برگزارشد، با بیان اینکه این سامانه در چهار سطح تعریف شده است گفت: سطح اول، سطح موسس است و وی اطلاعاتی که از مدارس غیردولتی می گیریم را در سامانه وارد می کند و به نوعی سطح خودارزیابی موسسان است. سطح دوم، سطح منطقه است و اطلاعات موسس توسط ارزیابان ما در مناطق بررسی و صحت و سقم آن مشخص می شود.
وی ادامه داد: سطح سوم، سطح ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و سطح آخر مربوط به ادارات کل مدارس غیردولتی است. در سطح سوم گزارش گیری و نظارت بر روند اجرای طرح را خواهیم داشت و گردش اطلاعات میان ارزیاب اداره کل و منطقه و ارزیاب اداره کل و مدرسه قابل انجام است و ارزیاب اداره کل آموزش و پرورش می تواند مستقیما با مدرسه در ارتباط باشد.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فعالیت این سامانه به معنای کمرنگ شدن حضور ارزیابان در مدارس غیردولتی نیست گفت: فعالیت در این سامانه در راستای تقویت اقداماتی است که کارشناسان ما با حضور در مدارس داشتند و اکنون کار محکمتر شده است. ما در دستورالعمل جامع نظارت، اطلاعات و مولفه های مورد ارزیابی را طبقه بندی و تعریف کرده‌ایم.
زینی‌وند با اشاره به هشت محور نظارتی بر مدارس غیردولتی اظهار کرد: ضوابط تاسیس، بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، فضا و تجهیزات، شرایط ثبت نام، شهریه، امور اداری، امور مالی و برنامه ریزی تربیتی از این جمله هستند.

امکان نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی فراهم شد

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author