افزايش سهم آموزش وپرورش از بودجه دولت در 3سال اخير از افتخارات آموزش وپرورش است

افزايش سهم آموزش وپرورش از بودجه دولت در 3سال اخير از افتخارات آموزش وپرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علي اصغر فاني در پنجمين جلسه دوره اي با معاونت هاي حوزه ستادي در جمع مديران معاونت توسعه و مديريت و پشتيباني  اظهاركرد: تنها دوره اي كه آموزش وپرورش كاهش نيرو داشته است در سال اخير دولت تدبير واميد بوده است، چرا كه هميشه پرسنل آموزش وپرورش روبه افزايش بوده است.

وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد: استخدام 200 هزار نفر دردولت قبل آن هم طي 4 سال مشكلاتي را براي ما به وجود آورده است و برخي استان ها هنوز ادعا دارند كه رديف هاي استخدامي آنها در جاي ديگري به كارگرفته شده است.

وي با اشاره به اجراي نظام رتبه بندي حرفه اي خاطرنشان كرد: در اين طرح به طور ميانگين 350 هزار تومان افزايش حقوق كارمندان را شاهد بوديم كه در مقايسه، هيچ دولتي ظرف 3 سال چنين افزايش را نداشته است و750 هزار نفر از مزاياي اين طرح استفاده كردند

فاني در ادامه اظهاركرد: همواره  تلاشمان براين است تا بين فعاليت هايمان با سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و هم چنين سند تحول و برنامه تقديمي وزارتخانه به مجلس شوراي اسلامي تناظر برقرار شود.

وي به خدمات رفاهي فرهنگيان اشاره كرد و افزود: خدمات خوبي در حوزه درماني و رفاهي به همكاران ارائه مي شود كه در حوزه درماني گاهي بدون سقف هزينه مي شود و كمتر كسي به اين خدمات اشاره مي كند، اما اگر در جايي كمبودي باشد آن را فرياد مي زنند.

عضوكابينه تدبير و اميد با اشاره به حساسيت و اهميت معاونت توسعه مديريت و پشتيباني بر لزوم سرعت و دقت در امور تأكيد وخاطرنشان كرد: گاهي مشاهده مي شود، كارها تا حدي كند صورت مي گيرد كه اين امر موجب مي شود آن كار موضوعيت خود را از دست بدهد و به همين دليل بايد همكاران اين معاونت در پاسخ به نامه ها و گزارش ها سرعت و دقت را موردتوجه قراردهند.

وي به لزوم پي گيري مجدانه و دلسوزانه امور مردم اشاره و تصريح كرد: آموزش وپرورش بيشترين كاركنان دولت را دارد،  برخلاف رويه گذشته تنها درآموزش وپرورش دولت تدبير واميد، افزايش كاركنان اين وزارتخانه را شاهد نبوديم و اميد داريم با استمرار اين شيوه و اجراي سياست استخدام از بوم تا بوم به يك تعادل و توازن در نيروي انساني به عنوان يك خدمت زيربنايي برسيم

عضوكابينه تدبير واميد اظهاركرد: مراقبت و جلوگيري از هرگونه فساد مالي و اداري توصيه اي جدي است، زيرا يكي از جاهايي كه به دليل نوع فعاليت مأموريت امكان وقوع فساد مالي و اداري وجود دارد معاونت توسعه مديريت و پشتيباني است كه بايد دقت كنيم تا صلاحيت شغلي و حرفه اي را آموزش وپرورش را افزايش دهيم .

فاني با اشاره به اهميت رازداري شغلي خاطرنشان كرد: ما بايد نسبت به اسناد و منابع رازدار شغلي و سازماني را رعايت  كنيم تا مبادا مورد سواستفاده ديگران قرار گيرد.

 

افزايش سهم آموزش وپرورش از بودجه دولت در 3سال اخير از افتخارات آموزش وپرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علي اصغر فاني در پنجمين جلسه دوره اي با معاونت هاي حوزه ستادي در جمع مديران معاونت توسعه و مديريت و پشتيباني  اظهاركرد: تنها دوره اي كه آموزش وپرورش كاهش نيرو داشته است در سال اخير دولت تدبير واميد بوده است، چرا كه هميشه پرسنل آموزش وپرورش روبه افزايش بوده است.

وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد: استخدام 200 هزار نفر دردولت قبل آن هم طي 4 سال مشكلاتي را براي ما به وجود آورده است و برخي استان ها هنوز ادعا دارند كه رديف هاي استخدامي آنها در جاي ديگري به كارگرفته شده است.

وي با اشاره به اجراي نظام رتبه بندي حرفه اي خاطرنشان كرد: در اين طرح به طور ميانگين 350 هزار تومان افزايش حقوق كارمندان را شاهد بوديم كه در مقايسه، هيچ دولتي ظرف 3 سال چنين افزايش را نداشته است و750 هزار نفر از مزاياي اين طرح استفاده كردند

(image)

فاني در ادامه اظهاركرد: همواره  تلاشمان براين است تا بين فعاليت هايمان با سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و هم چنين سند تحول و برنامه تقديمي وزارتخانه به مجلس شوراي اسلامي تناظر برقرار شود.

وي به خدمات رفاهي فرهنگيان اشاره كرد و افزود: خدمات خوبي در حوزه درماني و رفاهي به همكاران ارائه مي شود كه در حوزه درماني گاهي بدون سقف هزينه مي شود و كمتر كسي به اين خدمات اشاره مي كند، اما اگر در جايي كمبودي باشد آن را فرياد مي زنند.

عضوكابينه تدبير و اميد با اشاره به حساسيت و اهميت معاونت توسعه مديريت و پشتيباني بر لزوم سرعت و دقت در امور تأكيد وخاطرنشان كرد: گاهي مشاهده مي شود، كارها تا حدي كند صورت مي گيرد كه اين امر موجب مي شود آن كار موضوعيت خود را از دست بدهد و به همين دليل بايد همكاران اين معاونت در پاسخ به نامه ها و گزارش ها سرعت و دقت را موردتوجه قراردهند.

وي به لزوم پي گيري مجدانه و دلسوزانه امور مردم اشاره و تصريح كرد: آموزش وپرورش بيشترين كاركنان دولت را دارد،  برخلاف رويه گذشته تنها درآموزش وپرورش دولت تدبير واميد، افزايش كاركنان اين وزارتخانه را شاهد نبوديم و اميد داريم با استمرار اين شيوه و اجراي سياست استخدام از بوم تا بوم به يك تعادل و توازن در نيروي انساني به عنوان يك خدمت زيربنايي برسيم

(image)

عضوكابينه تدبير واميد اظهاركرد: مراقبت و جلوگيري از هرگونه فساد مالي و اداري توصيه اي جدي است، زيرا يكي از جاهايي كه به دليل نوع فعاليت مأموريت امكان وقوع فساد مالي و اداري وجود دارد معاونت توسعه مديريت و پشتيباني است كه بايد دقت كنيم تا صلاحيت شغلي و حرفه اي را آموزش وپرورش را افزايش دهيم .

فاني با اشاره به اهميت رازداري شغلي خاطرنشان كرد: ما بايد نسبت به اسناد و منابع رازدار شغلي و سازماني را رعايت  كنيم تا مبادا مورد سواستفاده ديگران قرار گيرد.

(image)

 

افزايش سهم آموزش وپرورش از بودجه دولت در 3سال اخير از افتخارات آموزش وپرورش است

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author