اسکان 525 هزار و512 نفر روز در مدارس استان

اسکان 525 هزار و512 نفر روز در مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و  روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سید علی قاسمی از اسکان 48هزار و218خانوار فرهنگی و 1647خانوار غیر فرهنگی در مدارس استان خبر داد و افزود: از این تعداد 181هزار و903 نفر فرهنگی و 5 هزار و 780 نفر غیرفرهنگی هستند و در مجموع 178هزار و683 نفر در مدارس اسکان یافتند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان مازندران بیان کرد:509 هزار و328 نفر روز مسافر فرهنگی و 16هزار و184 نفر روز مسافر غیر فرهنگی از 5 تیرماه با آغاز طرح اسکان در مازندران پذیرش شدند.

وي تصریح کرد:525 هزار و 512 نفر روز در مجموع تاکنون در اسکان مسافران  پذیرش شده ا ند.

اسکان 525 هزار و512 نفر روز در مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و  روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سید علی قاسمی از اسکان 48هزار و218خانوار فرهنگی و 1647خانوار غیر فرهنگی در مدارس استان خبر داد و افزود: از این تعداد 181هزار و903 نفر فرهنگی و 5 هزار و 780 نفر غیرفرهنگی هستند و در مجموع 178هزار و683 نفر در مدارس اسکان یافتند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان مازندران بیان کرد:509 هزار و328 نفر روز مسافر فرهنگی و 16هزار و184 نفر روز مسافر غیر فرهنگی از 5 تیرماه با آغاز طرح اسکان در مازندران پذیرش شدند.

وي تصریح کرد:525 هزار و 512 نفر روز در مجموع تاکنون در اسکان مسافران  پذیرش شده ا ند.

اسکان 525 هزار و512 نفر روز در مدارس استان

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author