استقرار نظام جامع برنامه ریزی رویکرد برنامه محور بودن را تداوم مي بخشد

استقرار نظام جامع برنامه ریزی رویکرد برنامه محور بودن را تداوم مي بخشد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فن آوری اطلاعات، رضا مددی در گردهمايي گردهمایی یک روزه معاونین پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی استانها كه در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است، اظهار كرد: استقرار نظام جامع برنامه ریزی رویکرد برنامه محور بودن در وزارت آموزش و پرورش را فراهم می کند و یکی از مسیرهای اصلی است که می توان به کمک آن سند تحول بنیادین را اجرایی کرد، وي افزود: اگر توانستیم آنچه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه های آموزش و پرورش نفوذ دهیم می توانیم بگوییم که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرایی شده است، مشاور وزير در اجراي سند تحول بنيادين گفت: تلاش کنیم تا با یک معیار مشخص هر کاری را بر اساس و بر آمده از سند تحول بنیادین انجام دهيم.

استقرار نظام جامع برنامه ریزی رویکرد برنامه محور بودن را تداوم مي بخشد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فن آوری اطلاعات، رضا مددی در گردهمايي گردهمایی یک روزه معاونین پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی استانها كه در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است، اظهار كرد: استقرار نظام جامع برنامه ریزی رویکرد برنامه محور بودن در وزارت آموزش و پرورش را فراهم می کند و یکی از مسیرهای اصلی است که می توان به کمک آن سند تحول بنیادین را اجرایی کرد، وي افزود: اگر توانستیم آنچه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه های آموزش و پرورش نفوذ دهیم می توانیم بگوییم که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرایی شده است، مشاور وزير در اجراي سند تحول بنيادين گفت: تلاش کنیم تا با یک معیار مشخص هر کاری را بر اساس و بر آمده از سند تحول بنیادین انجام دهيم.

استقرار نظام جامع برنامه ریزی رویکرد برنامه محور بودن را تداوم مي بخشد

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author