ارتقاء كيفي راهبرد آموزش و پرورش است

ارتقاء كيفي راهبرد آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش؛  علي اصفر فاني در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه امروز آموزش و پرورش با عبور از دغدغه هاي كمي به ارتقاء كيفي برنامه هاي خود مي انديشيد گفت : به همين دليل در دولت تدبير ، كيفيت بخشي به ‌آموزش ها به عنوان يك استراتژي اصلي تعيين شده است.

وزيرآموزش و پرورش هدف از برگزاري اين گونه نشست هاي صميمي را بهره مندي از فكر وانديشه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه نمايندگان معلم و فرهنگي دانست و خاطرنشان كرد: از ابتداي حضور در آموزش و پرورش با بررسي هاي متعدد بيش از 700 چالش نظام تعليم وتربيت احصاء گرديد كه منجر به طراحي و اتخاذ 5 سياست كلي،سامان دهي نيروي انساني ، توسعه مشاركت هاي مردمي، ارتقاء مديريت آموزشگاهي، تمركززدايي و بودجه ريزي عملياتي گرديد.

عضو كابينه تدبير و اميد با اشاره به سياست سامان دهي نيروي انساني عنوان كرد: آموزش وپرورش در دو سال اخير با اجراي اين سياست و علي رغم افزايش 500 هزار نفري جمعيت دانش آموزي وكاهش70 هزار نفري نيروي انساني به دليل بازنشستگي ،توانست به نحو احسن به سامان دهي نيروي انساني بپردازد و اميدواريم با اتكاء به رويكرد گزينش از بوم براي بوم و استمرار اين برنامه مهم شاهد برخورداري مناطق محروم از معلمان و اساتيد با تجربه و متخصص در كلاس هاي درس باشيم.

فاني توسعه مشاركت هاي مردمي را به عنوان يك نياز آموزش و پرورش دانست و افزود: بدون ترديد آموزش وپرورش به تنهايي قادر به حل مشكلات نيست و در همين راستا تلاش كرديم با انعقاد تفاهم نامه هاي متعدد با دستگاه هاي برون سازماني ،منابع مالي ومعنوي ساير دستگاه ها را براي رشد كمي و كيفي نظام آموزشي به كار گيريم كه توسعه وافزايش پژوهش سراهاي دانش آموزي و رشد مشاركت هاي مردمي بخشي از اين دستاوردها بوده است.

فاني با تأكيد بر” بودجه ريزي عملياتي “تصريح كرد: دولت تدبير و اميد علي رغم همه ي تنگناها و مضايق مالي نگاهي ويژه به آموزش و پرورش داشته است به گونه اي كه شاهد بوديم،  بودجه اين وزارتخانه در اين دولت 2 برابر شده  و تا اسفند ماه گذشته ميانگين رشد حقوقي فرهنگيان 67.7بوده است.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه فقط در سال گذشته اين وزارتخانه توانسته است بيش از 1580000 متر مربع فضاي آموزشي در قالب بيش از 11000 كلاس درس آماده نمايد افزود: علي رغم اين اقدامات همچنان يك سوم فضاهايي كه دانش آموزان در آن درس مي خوانند از امنيت كافي برخوردار نيست كه ايمن سازي آن همّت و عزم جدّي همه دلسوزان به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مي طلبد و انتظار اين است با تصويب پيش بيني سه ميليون دلاري نمايندگان مردم در مجلس قبل توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  زمينه اين ايمن سازي محقق گردد.

فاني اجرايي شدن سند تحول بنيادين را مطالبه مقام معظم رهبري و خواست رئيس جمهور محترم عنوان نمود و گفت: در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است كه محور همه فعاليت ها وبرنامه هاي سند تحول بنيادين آموزش وپرورش مي باشد.

گفتني است؛ در اين برنامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حاضر در اين نشست به بيان ديدگاه هاي ديگر پرداختند.

ارتقاء كيفي راهبرد آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش؛  علي اصفر فاني در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه امروز آموزش و پرورش با عبور از دغدغه هاي كمي به ارتقاء كيفي برنامه هاي خود مي انديشيد گفت : به همين دليل در دولت تدبير ، كيفيت بخشي به ‌آموزش ها به عنوان يك استراتژي اصلي تعيين شده است.

وزيرآموزش و پرورش هدف از برگزاري اين گونه نشست هاي صميمي را بهره مندي از فكر وانديشه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه نمايندگان معلم و فرهنگي دانست و خاطرنشان كرد: از ابتداي حضور در آموزش و پرورش با بررسي هاي متعدد بيش از 700 چالش نظام تعليم وتربيت احصاء گرديد كه منجر به طراحي و اتخاذ 5 سياست كلي،سامان دهي نيروي انساني ، توسعه مشاركت هاي مردمي، ارتقاء مديريت آموزشگاهي، تمركززدايي و بودجه ريزي عملياتي گرديد.

عضو كابينه تدبير و اميد با اشاره به سياست سامان دهي نيروي انساني عنوان كرد: آموزش وپرورش در دو سال اخير با اجراي اين سياست و علي رغم افزايش 500 هزار نفري جمعيت دانش آموزي وكاهش70 هزار نفري نيروي انساني به دليل بازنشستگي ،توانست به نحو احسن به سامان دهي نيروي انساني بپردازد و اميدواريم با اتكاء به رويكرد گزينش از بوم براي بوم و استمرار اين برنامه مهم شاهد برخورداري مناطق محروم از معلمان و اساتيد با تجربه و متخصص در كلاس هاي درس باشيم.

فاني توسعه مشاركت هاي مردمي را به عنوان يك نياز آموزش و پرورش دانست و افزود: بدون ترديد آموزش وپرورش به تنهايي قادر به حل مشكلات نيست و در همين راستا تلاش كرديم با انعقاد تفاهم نامه هاي متعدد با دستگاه هاي برون سازماني ،منابع مالي ومعنوي ساير دستگاه ها را براي رشد كمي و كيفي نظام آموزشي به كار گيريم كه توسعه وافزايش پژوهش سراهاي دانش آموزي و رشد مشاركت هاي مردمي بخشي از اين دستاوردها بوده است.

فاني با تأكيد بر” بودجه ريزي عملياتي “تصريح كرد: دولت تدبير و اميد علي رغم همه ي تنگناها و مضايق مالي نگاهي ويژه به آموزش و پرورش داشته است به گونه اي كه شاهد بوديم،  بودجه اين وزارتخانه در اين دولت 2 برابر شده  و تا اسفند ماه گذشته ميانگين رشد حقوقي فرهنگيان 67.7بوده است.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه فقط در سال گذشته اين وزارتخانه توانسته است بيش از 1580000 متر مربع فضاي آموزشي در قالب بيش از 11000 كلاس درس آماده نمايد افزود: علي رغم اين اقدامات همچنان يك سوم فضاهايي كه دانش آموزان در آن درس مي خوانند از امنيت كافي برخوردار نيست كه ايمن سازي آن همّت و عزم جدّي همه دلسوزان به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مي طلبد و انتظار اين است با تصويب پيش بيني سه ميليون دلاري نمايندگان مردم در مجلس قبل توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  زمينه اين ايمن سازي محقق گردد.

فاني اجرايي شدن سند تحول بنيادين را مطالبه مقام معظم رهبري و خواست رئيس جمهور محترم عنوان نمود و گفت: در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است كه محور همه فعاليت ها وبرنامه هاي سند تحول بنيادين آموزش وپرورش مي باشد.

گفتني است؛ در اين برنامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حاضر در اين نشست به بيان ديدگاه هاي ديگر پرداختند.

ارتقاء كيفي راهبرد آموزش و پرورش است

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author