ادامه بررسي موارد استيضاح وزير آموزش و پرورش در جلسه امروز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

ادامه بررسي موارد استيضاح وزير آموزش و پرورش در جلسه امروز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، محمد روشني درخصوص سؤالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزراي دولت، گفت: طبق آيين نامه جديد مجلس شوراي اسلامي ، موارد استيضاح جهت بررسي به كميسيون مربوطه ارجاع مي شود و كميسيون موظف است جلسه اي را با وزير مربوطه و نمايندگان امضاكننده طرح استيضاح برگزار كنند.

وي  افزود: كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز تاكنون دو جلسه با وزير آموزش وپرورش و امضاكنندگان استيضاح برگزار كرده و وزير آموزش و پرورش و معاونين به مدت8 ساعت درخصوص 14 بند از موارد استيضاح توضيحاتي را به نمايندگان محترم ارائه كرده اند.

مديركل دفتر امور مجلس وزارت آموزش وپرورش  با بيان اينكه طبق آيين نامه جديد مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي موظف است پس از يك هفته نتيجه موضوع برگزاري نشست با وزير ومعاونين را به هيئت رئيسه اعلام كند، تصريح كرد: به دليل آن تعدادي كه بندهاي موارد استيضاح وزير آموزش وپرورش در دو جلسه قبل، مورد بحث و بررسي قرار نگرفته بود، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از هيئت رئيسه درخواست تمديد وقت براي اعلام نظر كميسيون درخصوص موضوع استيضاح را مطرح كرد تا بتواند به يك جمع بندي كلي برسد.

وي ادامه داد: با اعلام نظر مثبت هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، آخرين جلسه بررسي موارد استيضاح با حضور وزير و معاونين در كميسيون آموزش و تحقيقات برگزار مي شود.

روشني خاطرنشان كرد: خبر مندرج در برخي سايت هاي خبري، مبني بر اتمام بررسي موارد استيضاح در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و ارائه گزارش با 67 امضا به هيئت رئيسه، به هيچ وجه صحت نداشته است و تاكنون بسياري از نمايندگان استيضاح كننده با استماع صحبت هاي وزير آموزش وپرورش و معاونين امضاهاي خود را از استيضاح پس گرفته اند.

ادامه بررسي موارد استيضاح وزير آموزش و پرورش در جلسه امروز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، محمد روشني درخصوص سؤالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزراي دولت، گفت: طبق آيين نامه جديد مجلس شوراي اسلامي ، موارد استيضاح جهت بررسي به كميسيون مربوطه ارجاع مي شود و كميسيون موظف است جلسه اي را با وزير مربوطه و نمايندگان امضاكننده طرح استيضاح برگزار كنند.

وي  افزود: كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز تاكنون دو جلسه با وزير آموزش وپرورش و امضاكنندگان استيضاح برگزار كرده و وزير آموزش و پرورش و معاونين به مدت8 ساعت درخصوص 14 بند از موارد استيضاح توضيحاتي را به نمايندگان محترم ارائه كرده اند.

مديركل دفتر امور مجلس وزارت آموزش وپرورش  با بيان اينكه طبق آيين نامه جديد مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي موظف است پس از يك هفته نتيجه موضوع برگزاري نشست با وزير ومعاونين را به هيئت رئيسه اعلام كند، تصريح كرد: به دليل آن تعدادي كه بندهاي موارد استيضاح وزير آموزش وپرورش در دو جلسه قبل، مورد بحث و بررسي قرار نگرفته بود، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از هيئت رئيسه درخواست تمديد وقت براي اعلام نظر كميسيون درخصوص موضوع استيضاح را مطرح كرد تا بتواند به يك جمع بندي كلي برسد.

وي ادامه داد: با اعلام نظر مثبت هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، آخرين جلسه بررسي موارد استيضاح با حضور وزير و معاونين در كميسيون آموزش و تحقيقات برگزار مي شود.

روشني خاطرنشان كرد: خبر مندرج در برخي سايت هاي خبري، مبني بر اتمام بررسي موارد استيضاح در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و ارائه گزارش با 67 امضا به هيئت رئيسه، به هيچ وجه صحت نداشته است و تاكنون بسياري از نمايندگان استيضاح كننده با استماع صحبت هاي وزير آموزش وپرورش و معاونين امضاهاي خود را از استيضاح پس گرفته اند.

ادامه بررسي موارد استيضاح وزير آموزش و پرورش در جلسه امروز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author