اختصاص اعتبار يكصد ميليارد ريال براي مبارزه با اعتياد در مدارس

اختصاص اعتبار يكصد ميليارد ريال براي مبارزه با اعتياد در مدارس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  عصر ديروزمهرزاد حميدي در ديدار وزير آموزش و پرورش با قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهار كرد: معاونت تربيت بدني و سلامت آموزش وپرورش در راستاي ظرفيت سازي برون سازماني، ارتباط فعال با 10 دستگاه دولتي وغيردولتي و درون سازماني جلسات منسجم و منظمي را با معاونت پرورشي و فرهنگي و مركز حراست تشكيل داده است .

وي با بيان اين كه 40 هزار معاون پرورشي پرورشي وفرهنگي در مدارس فعاليت مي كنند، تصريح كرد: با تغيير در شرح وظايف ، معاونين پرورشي و فرهنگي علاوه بر وظايف قبلي خود مسئول پي گيري وضعيت اعتياد در مدارس نيز مي باشند.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش وپرورش براستفاده از ظرفيت تشكل هاي دانش آموزي در برابر آسيب هاي اجتماعي و مبارزه با اعتياد تأكيد كرد و گفت: ايجاد 2 درس «نشاط اجتماعي» و «تحكيم خانواده وسبك زندگي» در ساختار برنامه درسي دوره دوم متوسطه، اجراي المپياد درون مدرسه اي و افزايش ساعت درس تربيت بدني توانسته است نرخ نشاط در مدارس را در مقايسه با سنوات گذشته ارتقا دهد.

اختصاص اعتبار يكصد ميليارد ريال براي مبارزه با اعتياد در مدارس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  عصر ديروزمهرزاد حميدي در ديدار وزير آموزش و پرورش با قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهار كرد: معاونت تربيت بدني و سلامت آموزش وپرورش در راستاي ظرفيت سازي برون سازماني، ارتباط فعال با 10 دستگاه دولتي وغيردولتي و درون سازماني جلسات منسجم و منظمي را با معاونت پرورشي و فرهنگي و مركز حراست تشكيل داده است .

وي با بيان اين كه 40 هزار معاون پرورشي پرورشي وفرهنگي در مدارس فعاليت مي كنند، تصريح كرد: با تغيير در شرح وظايف ، معاونين پرورشي و فرهنگي علاوه بر وظايف قبلي خود مسئول پي گيري وضعيت اعتياد در مدارس نيز مي باشند.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش وپرورش براستفاده از ظرفيت تشكل هاي دانش آموزي در برابر آسيب هاي اجتماعي و مبارزه با اعتياد تأكيد كرد و گفت: ايجاد 2 درس «نشاط اجتماعي» و «تحكيم خانواده وسبك زندگي» در ساختار برنامه درسي دوره دوم متوسطه، اجراي المپياد درون مدرسه اي و افزايش ساعت درس تربيت بدني توانسته است نرخ نشاط در مدارس را در مقايسه با سنوات گذشته ارتقا دهد.

اختصاص اعتبار يكصد ميليارد ريال براي مبارزه با اعتياد در مدارس

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author