اجراي طرح جامع نظارت بر عملكرد مدارس غيردولتي به صورت سيستمي

اجراي طرح جامع نظارت بر عملكرد مدارس غيردولتي به صورت سيستمي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، مرضيه گرد درخصوص نحوه نظارت و رسيدگي به شكايات مردم نسبت به ميزان اخذ شهريه در مدارس غيردولتي و چگونگي سازوكار نظارت و بازرسي از مدارس، گفت: از آنجا كه انجام نظارت هاي فرآيندي هدايت محور ازمهمترين اهداف و اثربخش ترين فعاليت  ها در نظام آموزشي مي باشد ؛ لذا اين سازمان با اتخاذ دو سياست  راهبردي و عملياتي برنامه نظارتي از عملكرد مجموعه تحت پوشش خود را در دستور كار خود قرار داده است.

وي افزود: در سياست راهبردي كه حول محور سياستگذاري  ودر برنامه زماني  ميان مدت و بلند مدت  برنامه ريزي مي شود  با تشكيل گارگروه تخصصي متشكل از اساتيد صاحبنظر در حوزه ارزيابي و بهره گيري از تجارب ارزشمند متخصصان «طرح جامع نظارت» باهمكاري نيروي انساني و فناوري بصورت نرم افزاري تهيه و  تدوين  گرديده كه  به محض نهايي شدن آن براي اجرا به استانها ابلاغ مي شود.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي مشاركت هاي مردمي و خانواده اضافه كرد: با عنايت به نقش  و وظايف  عملياتي و اجرايي ادارات مشاركت ها در استان ها و مناطق موظفند ؛ براساس مفاد دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ارسالي از سوي ستاد ؛ ضمن پايش و بررسي هاي فرآيندي از عملكرد مدارس و مناطق تابعه نتايج ارزيابي خود را  به اين سازمان ارسال كنند.

وي خاطرنشان كرد:كميته نظارت مناطق متشكل از همكاران  مشاركت هاي مردمي ، ارزيابي عملكرد ، حراست و رؤساي شوراهاي هماهنگي مؤسسان كار نظارت وپي گيري شكواييه مردم خصوصاً درمورد اضافي دريافتي شهريه ولزوم استرداد آن را عهده دارمي باشند.    

اجراي طرح جامع نظارت بر عملكرد مدارس غيردولتي به صورت سيستمي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، مرضيه گرد درخصوص نحوه نظارت و رسيدگي به شكايات مردم نسبت به ميزان اخذ شهريه در مدارس غيردولتي و چگونگي سازوكار نظارت و بازرسي از مدارس، گفت: از آنجا كه انجام نظارت هاي فرآيندي هدايت محور ازمهمترين اهداف و اثربخش ترين فعاليت  ها در نظام آموزشي مي باشد ؛ لذا اين سازمان با اتخاذ دو سياست  راهبردي و عملياتي برنامه نظارتي از عملكرد مجموعه تحت پوشش خود را در دستور كار خود قرار داده است.

وي افزود: در سياست راهبردي كه حول محور سياستگذاري  ودر برنامه زماني  ميان مدت و بلند مدت  برنامه ريزي مي شود  با تشكيل گارگروه تخصصي متشكل از اساتيد صاحبنظر در حوزه ارزيابي و بهره گيري از تجارب ارزشمند متخصصان «طرح جامع نظارت» باهمكاري نيروي انساني و فناوري بصورت نرم افزاري تهيه و  تدوين  گرديده كه  به محض نهايي شدن آن براي اجرا به استانها ابلاغ مي شود.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي مشاركت هاي مردمي و خانواده اضافه كرد: با عنايت به نقش  و وظايف  عملياتي و اجرايي ادارات مشاركت ها در استان ها و مناطق موظفند ؛ براساس مفاد دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ارسالي از سوي ستاد ؛ ضمن پايش و بررسي هاي فرآيندي از عملكرد مدارس و مناطق تابعه نتايج ارزيابي خود را  به اين سازمان ارسال كنند.

وي خاطرنشان كرد:كميته نظارت مناطق متشكل از همكاران  مشاركت هاي مردمي ، ارزيابي عملكرد ، حراست و رؤساي شوراهاي هماهنگي مؤسسان كار نظارت وپي گيري شكواييه مردم خصوصاً درمورد اضافي دريافتي شهريه ولزوم استرداد آن را عهده دارمي باشند.    

اجراي طرح جامع نظارت بر عملكرد مدارس غيردولتي به صورت سيستمي

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author