اجراي طرح ارزيا بی از64 واحد آموزشی مجري برنامه طرح تعالي مديريت مدرسه در استان

اجراي طرح ارزيا بی از64 واحد آموزشی مجري برنامه طرح تعالي مديريت مدرسه در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام، علی بیرانوند گفت: در راستای تحقق اهداف  سيماي مدرسه در افق چشم انداز 1404 در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  و اولويت هاي ابلاغي وزارت متبوع مبني بر ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي مدارس و بهبود مديريت آموزشگاهي و شكل گيري انتظارات والدين نسبت به ماهيت و كاركردهاي مدرسه ، برنامه تعالي مديريت مدرسه در64 واحد آموزشي تمام دوره هاي تحصيلي اجرا شد.

وي تصريح كرد؛ به منظور دست يابي دقيق به اهداف مورد نظر در برنامه، 16تيم 2 نفره پس از شركت در كارگاه آموزشي توجيهي از اول ارديبهشت برابر تقويم اجرايي دستورالعمل كارارزيابي از مدارس مجري را آغاز كردند و نتيجه به وزارت متبوع اعلام گرديد.

بیرانوند بيان كرد: پس از اتمام ارزيابي، مدارسي كه حائز رتبه هاي متعالي و ممتاز شدند مجددا توسط تيم هاي اعزامي وزارت در شهريورماه مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از جمع بندي نهايي و تعيين رتبه، توسط دبيرخانه تعالي مديريت وزارت آموزش و پرورش به استان ها اعلام خواهد شد.

وي يادآور شد: مدارس مجري طرح  در صورت كسب رتبه متعالي، موفق به  دريافت نشان كيفيت خواهند شد

اجراي طرح ارزيا بی از64 واحد آموزشی مجري برنامه طرح تعالي مديريت مدرسه در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام، علی بیرانوند گفت: در راستای تحقق اهداف  سيماي مدرسه در افق چشم انداز 1404 در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  و اولويت هاي ابلاغي وزارت متبوع مبني بر ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي مدارس و بهبود مديريت آموزشگاهي و شكل گيري انتظارات والدين نسبت به ماهيت و كاركردهاي مدرسه ، برنامه تعالي مديريت مدرسه در64 واحد آموزشي تمام دوره هاي تحصيلي اجرا شد.

وي تصريح كرد؛ به منظور دست يابي دقيق به اهداف مورد نظر در برنامه، 16تيم 2 نفره پس از شركت در كارگاه آموزشي توجيهي از اول ارديبهشت برابر تقويم اجرايي دستورالعمل كارارزيابي از مدارس مجري را آغاز كردند و نتيجه به وزارت متبوع اعلام گرديد.

بیرانوند بيان كرد: پس از اتمام ارزيابي، مدارسي كه حائز رتبه هاي متعالي و ممتاز شدند مجددا توسط تيم هاي اعزامي وزارت در شهريورماه مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از جمع بندي نهايي و تعيين رتبه، توسط دبيرخانه تعالي مديريت وزارت آموزش و پرورش به استان ها اعلام خواهد شد.

وي يادآور شد: مدارس مجري طرح  در صورت كسب رتبه متعالي، موفق به  دريافت نشان كيفيت خواهند شد

اجراي طرح ارزيا بی از64 واحد آموزشی مجري برنامه طرح تعالي مديريت مدرسه در استان

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author