آينده پژوهي و آينده نگري در تعيين اولويت هاي پژوهشي

آينده پژوهي و آينده نگري در تعيين اولويت هاي پژوهشي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عليرضا عصاره با بيان اينكه  پژوهش تنها راه صحيح دستيابي به پاسخ سؤالات و مسائلي است كه با آنها مواجهيم، اظهار كرد: در نظام آموزشي كشور و در سطح كلان، پژوهش معمولا براي يافتن پاسخ بهينه ، بهترين انتخاب و تصميم گيري عقلايي صورت مي گيرد و به همين منظور از پژوهش استفاده مي شود تا مسئله از جوانب گوناگون موردبررسي قرار گيرد و راه حل هاي مناسب ارائه شود و طي كردن اين فرآيند معمولا زمان بر و پر هزينه است.

وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از برنامه ريزان و تصميم گيرندگان براين باورند كه پژوهش گران عمدتا به مسائلي مي پردازند كه با مسائل و مشكلات آنها مرتبط نيست و به همين دليل بسياري از آنها نسبت به نقش تحقيقات در حل مسائل و اخذ تصميمات صحيح نامطمئن و مردد هستند.

عصاره تصريح كرد: تغيير رويكردهاي حاكم در زمينه پژوهش و ايجاد فرهنگ جديد براي پيوند تصميم گيري و پژوهش؛ نتيجه اين تغيير قاعدتا بايد با بهينه شدن تعامل محققان و تصميم گيرندگان منجر شود. ايجاد و زمينه سازي براي به كارگيري الگوهاي تعاملي، هم به بهبود شيوه هاي ارتباطي كمك مي كند و هم زمينه استفاده از اطلاعات و تجربيات عملي تصميم گيرندگان و مجريان در حوزه هاي مختلف نظام تعليم و تربيت را فراهم مي سازد كه اين امر باعث مي شود نتايج حاصل از تحقيق از قابليت اجرايي بيشتري برخوردار شود.

سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با تأكيد بر تغييردر فرآيند نيازسنجي اولويت هاي پژوهشي، خاطرنشان كرد: اولويت پژوهشي بايد از درون مسائل مبتلا به نظام تعليم و تربيت استخراج شود، شايسته ترين اقدام در اين زمينه، تعيين مسائل هر حوزه با متوليان آن حوزه و تبديل مسائل به اولويت هاي پژوهشي با همكاري بخش هاي مختلف آموزش وپرورش  است.

وي به تغيير در نحوزه عرصه نتايج پژوهش به بخش هاي مختلف اشاره كرد و افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه

تصميم گيرندگان عمدتا براي اخذ تصميم در فرآيند برنامه ريزي به دنبال يافته هاي تحقيق براي افزايش دانش و آگاهي خود نيستند. به عبارت ديگر فعال نبودن تصميم گيرندگان براي دست يابي به نتايج پژوهش هاي انجام شده، وظيفه محققان را براي انتشار نتايج پژوهش ها دشوار مي كند. توجه به اين نكته مهم جزء سياست هاي پژوهشگاه قرار گرفته است كه يافته هاي پژوهش ها كاملا در راستاي نياز بهره برداران به شكل كاملا روشن و قابل استفاده تنظيم گردند. هر چقدر يافته هاي پژوهش روشن تر، عملياتي تر، كاربردي تر و در راستاي پاسخ به نيازهاي تصميم گيرندگان تهيه گردد، ميزان استفاده از آنها افزون تر خواهد شد.

عصاره گفت: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در صدد است با ايجاد حلقه هاي ارتباطي وسيع با كليه حوزه هاي ستادي وزارت آموزش وپرورش امكان انجام طرح هاي پژوهشي را براساس فرآيند نيازسنجي علمي و مبتني بر مسائل اساسي شناسايي شده و از طريق شيوه هاي تعاملي قوي فراهم آورد و از اين راه پيوند بين تصميم گيري و پژوهش را در نظام آموزشي تعميق نمايد.

آينده پژوهي و آينده نگري در تعيين اولويت هاي پژوهشي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عليرضا عصاره با بيان اينكه  پژوهش تنها راه صحيح دستيابي به پاسخ سؤالات و مسائلي است كه با آنها مواجهيم، اظهار كرد: در نظام آموزشي كشور و در سطح كلان، پژوهش معمولا براي يافتن پاسخ بهينه ، بهترين انتخاب و تصميم گيري عقلايي صورت مي گيرد و به همين منظور از پژوهش استفاده مي شود تا مسئله از جوانب گوناگون موردبررسي قرار گيرد و راه حل هاي مناسب ارائه شود و طي كردن اين فرآيند معمولا زمان بر و پر هزينه است.

وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از برنامه ريزان و تصميم گيرندگان براين باورند كه پژوهش گران عمدتا به مسائلي مي پردازند كه با مسائل و مشكلات آنها مرتبط نيست و به همين دليل بسياري از آنها نسبت به نقش تحقيقات در حل مسائل و اخذ تصميمات صحيح نامطمئن و مردد هستند.

عصاره تصريح كرد: تغيير رويكردهاي حاكم در زمينه پژوهش و ايجاد فرهنگ جديد براي پيوند تصميم گيري و پژوهش؛ نتيجه اين تغيير قاعدتا بايد با بهينه شدن تعامل محققان و تصميم گيرندگان منجر شود. ايجاد و زمينه سازي براي به كارگيري الگوهاي تعاملي، هم به بهبود شيوه هاي ارتباطي كمك مي كند و هم زمينه استفاده از اطلاعات و تجربيات عملي تصميم گيرندگان و مجريان در حوزه هاي مختلف نظام تعليم و تربيت را فراهم مي سازد كه اين امر باعث مي شود نتايج حاصل از تحقيق از قابليت اجرايي بيشتري برخوردار شود.

سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با تأكيد بر تغييردر فرآيند نيازسنجي اولويت هاي پژوهشي، خاطرنشان كرد: اولويت پژوهشي بايد از درون مسائل مبتلا به نظام تعليم و تربيت استخراج شود، شايسته ترين اقدام در اين زمينه، تعيين مسائل هر حوزه با متوليان آن حوزه و تبديل مسائل به اولويت هاي پژوهشي با همكاري بخش هاي مختلف آموزش وپرورش  است.

وي به تغيير در نحوزه عرصه نتايج پژوهش به بخش هاي مختلف اشاره كرد و افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه

تصميم گيرندگان عمدتا براي اخذ تصميم در فرآيند برنامه ريزي به دنبال يافته هاي تحقيق براي افزايش دانش و آگاهي خود نيستند. به عبارت ديگر فعال نبودن تصميم گيرندگان براي دست يابي به نتايج پژوهش هاي انجام شده، وظيفه محققان را براي انتشار نتايج پژوهش ها دشوار مي كند. توجه به اين نكته مهم جزء سياست هاي پژوهشگاه قرار گرفته است كه يافته هاي پژوهش ها كاملا در راستاي نياز بهره برداران به شكل كاملا روشن و قابل استفاده تنظيم گردند. هر چقدر يافته هاي پژوهش روشن تر، عملياتي تر، كاربردي تر و در راستاي پاسخ به نيازهاي تصميم گيرندگان تهيه گردد، ميزان استفاده از آنها افزون تر خواهد شد.

عصاره گفت: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در صدد است با ايجاد حلقه هاي ارتباطي وسيع با كليه حوزه هاي ستادي وزارت آموزش وپرورش امكان انجام طرح هاي پژوهشي را براساس فرآيند نيازسنجي علمي و مبتني بر مسائل اساسي شناسايي شده و از طريق شيوه هاي تعاملي قوي فراهم آورد و از اين راه پيوند بين تصميم گيري و پژوهش را در نظام آموزشي تعميق نمايد.

آينده پژوهي و آينده نگري در تعيين اولويت هاي پژوهشي

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author