آموزش و پرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

آموزش و پرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمد رضا خباز در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان در سالن غدیر استانداری، با اشاره به دغدغه و نگرانی رهبرمعظم انقلاب اسلامی در حوزه آسیب های اجتماعی، افزود: این موضوع می طلبد تا برنامه ریزی درستی برای کاهش آسیب های این حوزه برنامه ریزی و طراحی شود.

خباز تصريح كرد : : برای کاهش و ریشه کردن آسیب های اجتماعی در جامعه، باید از آموزش و پرورش آغاز کنیم و برای این دستگاه فرهنگی که بزرگترین و گسترده ترین دستگاه فرهنگی کشور محسوب می شود، سرمایه گذاری کنیم.

خباز با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی کار در جامعه، افزود : استان سمنان در 2 بخش صنعت و کشاورزی دارای مزیت های بسیار خوبی است و آموزش و پرورش استان باید نیروهایی را تربیت کند که بتوانند در آینده نیاز نیروی انسانی استان را در این حوزه ها برطرف کند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه همه دانش آموختگان دانشگاهی و آموزش عالی در آینده نمی توانند در بخش اداری شاغل شوند چون چنین امکانی وجود ندارد،اظهار كرد  : باید طوری برنامه ریزی شود تا دانش آموزان بتوانند در آینده جذب بدنه کشاورزی یا صنعت مدرن افتخار آمیز با درآمد خوب شوند.

خباز افزود: آموزش و پرورش استان سمنان باید نیازهای 20 سال آینده را شناسایی و در طرح هایی که اجرا می کند برای این دوره زمانی هدفگذاری داشته باشد.

آموزش و پرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمد رضا خباز در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان در سالن غدیر استانداری، با اشاره به دغدغه و نگرانی رهبرمعظم انقلاب اسلامی در حوزه آسیب های اجتماعی، افزود: این موضوع می طلبد تا برنامه ریزی درستی برای کاهش آسیب های این حوزه برنامه ریزی و طراحی شود.

خباز تصريح كرد : : برای کاهش و ریشه کردن آسیب های اجتماعی در جامعه، باید از آموزش و پرورش آغاز کنیم و برای این دستگاه فرهنگی که بزرگترین و گسترده ترین دستگاه فرهنگی کشور محسوب می شود، سرمایه گذاری کنیم.

خباز با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی کار در جامعه، افزود : استان سمنان در 2 بخش صنعت و کشاورزی دارای مزیت های بسیار خوبی است و آموزش و پرورش استان باید نیروهایی را تربیت کند که بتوانند در آینده نیاز نیروی انسانی استان را در این حوزه ها برطرف کند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه همه دانش آموختگان دانشگاهی و آموزش عالی در آینده نمی توانند در بخش اداری شاغل شوند چون چنین امکانی وجود ندارد،اظهار كرد  : باید طوری برنامه ریزی شود تا دانش آموزان بتوانند در آینده جذب بدنه کشاورزی یا صنعت مدرن افتخار آمیز با درآمد خوب شوند.

خباز افزود: آموزش و پرورش استان سمنان باید نیازهای 20 سال آینده را شناسایی و در طرح هایی که اجرا می کند برای این دوره زمانی هدفگذاری داشته باشد.

آموزش و پرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author