آموزش وپرورش زيرساخت منابع انساني جامعه را تشكيل مي دهد

آموزش وپرورش زيرساخت منابع انساني جامعه را تشكيل مي دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  صبح امروز علي اصغر فاني در گردهمايي شوراي معاونين وزارتخانه و مديران كل آموزش وپرورش استان هاي سراسر كشور و مديران كل حوزه ستادي كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران در حال برگزاري است، با اشاره به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» ، اظهاركرد: باتوجه به مشكلات اعتباري و مالي، آموزش وپرورش در دو سال و نيم گذشته توفيقات خوبي داشته است.

وي با اشاره به آماده سازي اركان آموزش وپرورش در بحث غني سازي اوقات فراغت و فعاليت هاي تابستاني، تصريح كرد: درحال حاضر مهمترين كار آموزش وپرورش ، استقرار كامل پايه دهم و توسعه متوازن شاخه ها و رشته ها در بحث هدايت تحصيلي است و مديران كل آموزش وپرورش استان ها و مناطق بايد تدابيري بينديشند تا اوليا و دانش آموزان در تابستان با حداقل سختي فرآيند ثبت نام و هدايت تحصيلي آنان سامان دهي شود.

عضوكابينه تدبير و اميد با اشاره به تحصيل 12 ميليون دانش آموز در سال تحصيلي گذشته در آموزش وپرورش، افزود: تاكنون قريب به3 ميليون ثبت نام در سامانه سناد ثبت شده است وبايد در مدت باقي مانده از تابستان شرايط ثبت نام حدود 10 ميليون دانش آموز ديگر تسريع شود.

فاني با بيان اينكه اجراي سند تحول بنيادين مبناي اقدامات آموزش وپرورش در برنامه ششم توسعه است، تأكيد كرد: اين سند داراي شش زيرنظام «:برنامه درسي» ، «فضا وتجهيزات» ، «پژوهش و ارزشيابي»، «منابع مالي»، «مديريت » و «منابع انساني» است كه تاكنون دو زيرنظام «برنامه درسي» و «فضا وتجهيزات» ، «در شوراي عالي به تصويب رسيده و زيرنظام پژوهش و ارزشيابي» نيز در دستوركار شورا قرار دارد.

وي با بيان اينكه تصويب زيرنظام «مديريت » بخش مهمي از راهكارهاي اجراي سند تحول بنيادين را به خود اختصاص مي دهد، خاطرنشان كرد: آموزش وپرورش زيرساخت منابع انساني جامعه را تشكيل مي دهد و هرچقدر آموزش وپرورش مجهزتر باشد قطعا مي تواند در ارتقاي كيفيت آموزش بيش از 13 ميليون دانش آموز كشور تأثير به سزايي بگذارد و از اين نظر بايد به امروز آموزش وپرورش توجه كرد تا آينده خوبي را براي كشور متصور شويم.

وزيرآموزش و پرورش «تعريف قلمرو»، «وظايف»، «رويكردها» و «اصول» را چهار جزء اصلي زيرنظام مديريت برشمرد و گفت: «مديريت براساس سند تحول بنيادين به نظامي گفته مي شود كه جامع، چابك در سطوح مختلف و برخوردار از ويژگي هاي سازمان يادگيرنده است و مي تواند با هوشمندي از همه نيروها به طور هماهنگ در راستاي اثربخشي و تحقق اهداف تربيتي – مربيان استفاده كند به گونه اي كه بهره وري آموزشي را به حداكثر برساند.

عضو كابينه تدبير واميد اجراي هماهنگ و متوازن زيرنظام ها را عامل مهم درارتقاي اثربخشي عملكردها عنوان كردوافزود:لازمه تحول در هرسازماني، تحول درمنابع انساني سازمان است كه دركنارآن بايد به عواملي همچون منابع مالي، اطلاعاتي وفرآيند هاي  مديريت توجه كرد و دراين راستا آموزش معلمان در تدوين كتب جديدالتأليف بخشي از اين تغيير در منابع خواهد بود.

فاني ادامه داد: تضمين كارآمدي واثربخشي؛ راهبري عوامل براي دستيابي به اهداف، توسعه مشاركت ميان افراد و سازمان دهي براساس هويت اسلامي، نظارت و توسعه خلاقيت از عوامل مؤثر در بخش وظايف زيرنظام مديريت است كه در آن استفاده بهينه از امكانات و دستيابي به اهداف ، پاسخ گويي و تفويض اختيار به زيرمجموعه ، نظارت بر منابع مختلف سازماني و نظارت بر هزينه ها و سطوح مديريتي، تأكيد برهماهنگي مؤثردرون و برون سازماني در راستاي تحقق اهداف نظام تربيت رسمي و مشاركت تأثيركاركنان وكارگزاران بر باروري فكر و انديشه و زمينه سازي و احياي مشاركت هاي بيروني بخشي از وظايف اين زيرنظام مي باشد.

وي اضافه كرد: برگزاري انسجام، تعامل و هم افزايي مردمي، بهبود و ارتقاي فرهنگ سازماني از طريق تغيير در الگوهاي رفتاري و معياراسلامي و توسعه خلاقيت فردي و سازماني، استفاده از عوامل سازمان يادگيرنده هوشمند مبني بر توسعه ارزش هاي اسلامي ايراني در بين كاركنان از ديگر وظايف مديران است.

فاني «رويكرد» را سومين جزء زيرنظام مديريت عنوان كرد و افزود: برنامه ريزي راهبردي فرآيند و فرآيندمداري و پيامدمحوري و توجه به خروجي ها، مخاطب محوري و مشتري مداري، مدرسه محوري ، عدالت محوري و افزايش بهره وري و استفاده دريافته هاي پژوهشي از عوامل مؤثر در اجراي اين بخش زيرنظام مديريت است.

عضوكابينه تدبير واميد ادامه داد: نگاه آينده پژوهانه همراه با مديريت تغييرات براي دستيابي سطح قابل قبولي از حيات طيبه، تبديل تهديدها به فرصت ها، شكار وكشف فرصت ها، تبديل ضعف ها به قوت، نگاه سيستمي به فرآيندها و توجه به خروجي ها به جاي دروندادها با هدف ارتقاي مستمر كيفيت جامع، بهسازي روش ها، هم افزايي منابع و امكانات، اطمينان در كسب رضايت متربيان، مربيان، والدين و اهتمام در

برنامه ريزي ها براي پاسخ گويي به نيازهاي مخاطبين، اخذ تصميمات لازم در مدرسه و واگذاري اختيارات و قدرت در تصميم گيري به مدرسه، همگاني شدن تربيت رسمي و عمومي در عين توجه به تفاوت هاي فردي و جنسيتي و استفاده از يافته هاي علمي و پژوهشي بخشي از راهكارهاي لازم دراين سند براي اجراي زيرنظام مديريت است.

وزير آموزش وپرورش افزود: دين محوري و بسط عدالت تربيتي، مسئوليت پذيري و پاسخ گويي ، شايسته سالاري در مناصب دولتي، مشاركت جويي، پژوهش محوري، همه جانبه گري، شفافيت در امور و استمرار و پيوستگي در سطوح مختلف مديريتي عوامل مؤثر در بخش اصول حاكم در زيرنظام مديريت است كه بايد به آن پرداخته شود.

فاني با اشاره به چالش هاي پيش رو در اجراي سند تحول بنيادين، گفت: مقاومت در برابر تغيير، تأكيد بر مديريت فرآيندها را تمركزگرايي  در انديشه مديران و تلاش براي جايگزيني انديشه مشاركت جويي و تفويض امور، عدم اهتمام كافي در نظارت مديريتي براي توسعه مشاركت، لزوم درك و توجه به داشته ها، ضرورت شكستن عادت ها، چارچوب ها در مقابل خوگرفتن به وضعيت موجود و پايين آمدن آستانه تحمل مديران از روش ها و تفكر انتقادي و لزوم توجه روزافزون آنان به انتقادات سازنده  بخشي از چالش هاي پيش رو آموزش وپرورش در اجراي متوازن سند تحول بنيادين است.

آموزش وپرورش زيرساخت منابع انساني جامعه را تشكيل مي دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  صبح امروز علي اصغر فاني در گردهمايي شوراي معاونين وزارتخانه و مديران كل آموزش وپرورش استان هاي سراسر كشور و مديران كل حوزه ستادي كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران در حال برگزاري است، با اشاره به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» ، اظهاركرد: باتوجه به مشكلات اعتباري و مالي، آموزش وپرورش در دو سال و نيم گذشته توفيقات خوبي داشته است.

وي با اشاره به آماده سازي اركان آموزش وپرورش در بحث غني سازي اوقات فراغت و فعاليت هاي تابستاني، تصريح كرد: درحال حاضر مهمترين كار آموزش وپرورش ، استقرار كامل پايه دهم و توسعه متوازن شاخه ها و رشته ها در بحث هدايت تحصيلي است و مديران كل آموزش وپرورش استان ها و مناطق بايد تدابيري بينديشند تا اوليا و دانش آموزان در تابستان با حداقل سختي فرآيند ثبت نام و هدايت تحصيلي آنان سامان دهي شود.

عضوكابينه تدبير و اميد با اشاره به تحصيل 12 ميليون دانش آموز در سال تحصيلي گذشته در آموزش وپرورش، افزود: تاكنون قريب به3 ميليون ثبت نام در سامانه سناد ثبت شده است وبايد در مدت باقي مانده از تابستان شرايط ثبت نام حدود 10 ميليون دانش آموز ديگر تسريع شود.

فاني با بيان اينكه اجراي سند تحول بنيادين مبناي اقدامات آموزش وپرورش در برنامه ششم توسعه است، تأكيد كرد: اين سند داراي شش زيرنظام «:برنامه درسي» ، «فضا وتجهيزات» ، «پژوهش و ارزشيابي»، «منابع مالي»، «مديريت » و «منابع انساني» است كه تاكنون دو زيرنظام «برنامه درسي» و «فضا وتجهيزات» ، «در شوراي عالي به تصويب رسيده و زيرنظام پژوهش و ارزشيابي» نيز در دستوركار شورا قرار دارد.

وي با بيان اينكه تصويب زيرنظام «مديريت » بخش مهمي از راهكارهاي اجراي سند تحول بنيادين را به خود اختصاص مي دهد، خاطرنشان كرد: آموزش وپرورش زيرساخت منابع انساني جامعه را تشكيل مي دهد و هرچقدر آموزش وپرورش مجهزتر باشد قطعا مي تواند در ارتقاي كيفيت آموزش بيش از 13 ميليون دانش آموز كشور تأثير به سزايي بگذارد و از اين نظر بايد به امروز آموزش وپرورش توجه كرد تا آينده خوبي را براي كشور متصور شويم.

وزيرآموزش و پرورش «تعريف قلمرو»، «وظايف»، «رويكردها» و «اصول» را چهار جزء اصلي زيرنظام مديريت برشمرد و گفت: «مديريت براساس سند تحول بنيادين به نظامي گفته مي شود كه جامع، چابك در سطوح مختلف و برخوردار از ويژگي هاي سازمان يادگيرنده است و مي تواند با هوشمندي از همه نيروها به طور هماهنگ در راستاي اثربخشي و تحقق اهداف تربيتي – مربيان استفاده كند به گونه اي كه بهره وري آموزشي را به حداكثر برساند.

عضو كابينه تدبير واميد اجراي هماهنگ و متوازن زيرنظام ها را عامل مهم درارتقاي اثربخشي عملكردها عنوان كردوافزود:لازمه تحول در هرسازماني، تحول درمنابع انساني سازمان است كه دركنارآن بايد به عواملي همچون منابع مالي، اطلاعاتي وفرآيند هاي  مديريت توجه كرد و دراين راستا آموزش معلمان در تدوين كتب جديدالتأليف بخشي از اين تغيير در منابع خواهد بود.

فاني ادامه داد: تضمين كارآمدي واثربخشي؛ راهبري عوامل براي دستيابي به اهداف، توسعه مشاركت ميان افراد و سازمان دهي براساس هويت اسلامي، نظارت و توسعه خلاقيت از عوامل مؤثر در بخش وظايف زيرنظام مديريت است كه در آن استفاده بهينه از امكانات و دستيابي به اهداف ، پاسخ گويي و تفويض اختيار به زيرمجموعه ، نظارت بر منابع مختلف سازماني و نظارت بر هزينه ها و سطوح مديريتي، تأكيد برهماهنگي مؤثردرون و برون سازماني در راستاي تحقق اهداف نظام تربيت رسمي و مشاركت تأثيركاركنان وكارگزاران بر باروري فكر و انديشه و زمينه سازي و احياي مشاركت هاي بيروني بخشي از وظايف اين زيرنظام مي باشد.

وي اضافه كرد: برگزاري انسجام، تعامل و هم افزايي مردمي، بهبود و ارتقاي فرهنگ سازماني از طريق تغيير در الگوهاي رفتاري و معياراسلامي و توسعه خلاقيت فردي و سازماني، استفاده از عوامل سازمان يادگيرنده هوشمند مبني بر توسعه ارزش هاي اسلامي ايراني در بين كاركنان از ديگر وظايف مديران است.

فاني «رويكرد» را سومين جزء زيرنظام مديريت عنوان كرد و افزود: برنامه ريزي راهبردي فرآيند و فرآيندمداري و پيامدمحوري و توجه به خروجي ها، مخاطب محوري و مشتري مداري، مدرسه محوري ، عدالت محوري و افزايش بهره وري و استفاده دريافته هاي پژوهشي از عوامل مؤثر در اجراي اين بخش زيرنظام مديريت است.

عضوكابينه تدبير واميد ادامه داد: نگاه آينده پژوهانه همراه با مديريت تغييرات براي دستيابي سطح قابل قبولي از حيات طيبه، تبديل تهديدها به فرصت ها، شكار وكشف فرصت ها، تبديل ضعف ها به قوت، نگاه سيستمي به فرآيندها و توجه به خروجي ها به جاي دروندادها با هدف ارتقاي مستمر كيفيت جامع، بهسازي روش ها، هم افزايي منابع و امكانات، اطمينان در كسب رضايت متربيان، مربيان، والدين و اهتمام در

برنامه ريزي ها براي پاسخ گويي به نيازهاي مخاطبين، اخذ تصميمات لازم در مدرسه و واگذاري اختيارات و قدرت در تصميم گيري به مدرسه، همگاني شدن تربيت رسمي و عمومي در عين توجه به تفاوت هاي فردي و جنسيتي و استفاده از يافته هاي علمي و پژوهشي بخشي از راهكارهاي لازم دراين سند براي اجراي زيرنظام مديريت است.

وزير آموزش وپرورش افزود: دين محوري و بسط عدالت تربيتي، مسئوليت پذيري و پاسخ گويي ، شايسته سالاري در مناصب دولتي، مشاركت جويي، پژوهش محوري، همه جانبه گري، شفافيت در امور و استمرار و پيوستگي در سطوح مختلف مديريتي عوامل مؤثر در بخش اصول حاكم در زيرنظام مديريت است كه بايد به آن پرداخته شود.

فاني با اشاره به چالش هاي پيش رو در اجراي سند تحول بنيادين، گفت: مقاومت در برابر تغيير، تأكيد بر مديريت فرآيندها را تمركزگرايي  در انديشه مديران و تلاش براي جايگزيني انديشه مشاركت جويي و تفويض امور، عدم اهتمام كافي در نظارت مديريتي براي توسعه مشاركت، لزوم درك و توجه به داشته ها، ضرورت شكستن عادت ها، چارچوب ها در مقابل خوگرفتن به وضعيت موجود و پايين آمدن آستانه تحمل مديران از روش ها و تفكر انتقادي و لزوم توجه روزافزون آنان به انتقادات سازنده  بخشي از چالش هاي پيش رو آموزش وپرورش در اجراي متوازن سند تحول بنيادين است.

آموزش وپرورش زيرساخت منابع انساني جامعه را تشكيل مي دهد

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author