آغاز عملیات ساخت پروژه مجتمع آموزشی(هنرستان و دبیرستان)

آغاز عملیات ساخت پروژه مجتمع آموزشی(هنرستان و دبیرستان)

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، عملیات ساخت پروژه مجتمع آموزشی(هنرستان و دبیرستان) توسط خيرين، در ناحيه 2 آموزش و پرورش استان اصفهان آغاز شد.

بر اين اساس، اين پروژه شامل 2 واحد آموزشی با زیربنای 5000 مترمربع درقالب 24 کلاس(هرکدام12 کلاس) مي باشد.

آغاز عملیات ساخت پروژه مجتمع آموزشی(هنرستان و دبیرستان)

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، عملیات ساخت پروژه مجتمع آموزشی(هنرستان و دبیرستان) توسط خيرين، در ناحيه 2 آموزش و پرورش استان اصفهان آغاز شد.

بر اين اساس، اين پروژه شامل 2 واحد آموزشی با زیربنای 5000 مترمربع درقالب 24 کلاس(هرکدام12 کلاس) مي باشد.

آغاز عملیات ساخت پروژه مجتمع آموزشی(هنرستان و دبیرستان)

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author