آسيب هاي اجتماعي بايد به صورت موضوعي درآموزش و پرورش بررسي و پيگيري شود

آسيب هاي اجتماعي بايد به صورت موضوعي درآموزش و پرورش بررسي و پيگيري شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصرديروز علي اصغرفاني درجلسه اي كه با حضور مديران حوزه تربيت بدني و سلامت درساختمان علاقه مندان برگزار شد، گفت: بايد اثربخشي فعاليت‌هايمان را ارزيابي كنيم و بر اساس آن تلاش هاي خود را تنظيم كنيم.

وزيرآموزش و پرورش افزود: در بحث آسيب هاي اجتماعي نبايد معاونتي فكر كنيم بلكه بايد به صورت موضوعي به آن نگاه شود و معاونت‌هاي  مختلف با همكاري يكديگر در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بيش از پيش تلاش كنند.

وي برتقويت دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی تاكيد و اظهار كرد : بايد به موضوع آسيب هاي اجتماعي به عنوان يك نهضت نگاه كرد و تلاش كنيم تا رفتار  دانش آموز تغيير كند.

فاني افزود: ممكن است تلاش ما در پيشگيري از همه آسيب هاي اجتماعي كافي نباشد اما بخش عمده اي از آسيب ها را برطرف خواهدكرد.

وزيرآموزش و پرورش خاطرنشان كرد: اين هنر نيست كه ما برنامه هاي متعددي را شروع كنيم اما هيچكدام را به نتيجه نرسانيم بلكه بايد با توجه به امكانات موجود آن تعداد از فعاليت ها را كه حتما به نتيجه مي رسد را پيگيري و به انجام برسانيم، بنابراين نمي شود همه ايده آل ها را شروع كنيم و به هيچكدام هم دسترسي پيدا نكنيم.

وي اضافه كرد: طر ح هاي جديدي در حوزه تربيت بدني و سلامت در اين دولت اجرا شده كه قبلا سابقه اي نداشت مانند طرح حياط پويا، المپياد درون مدرسه اي، كانون هاي درون و برون مدرسه اي و همچنين در حوزه سلامت و پيشگيري كه از نوآوري هاي آموزش وپرورش دراين دوره است. 

آسيب هاي اجتماعي بايد به صورت موضوعي درآموزش و پرورش بررسي و پيگيري شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصرديروز علي اصغرفاني درجلسه اي كه با حضور مديران حوزه تربيت بدني و سلامت درساختمان علاقه مندان برگزار شد، گفت: بايد اثربخشي فعاليت‌هايمان را ارزيابي كنيم و بر اساس آن تلاش هاي خود را تنظيم كنيم.

وزيرآموزش و پرورش افزود: در بحث آسيب هاي اجتماعي نبايد معاونتي فكر كنيم بلكه بايد به صورت موضوعي به آن نگاه شود و معاونت‌هاي  مختلف با همكاري يكديگر در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بيش از پيش تلاش كنند.

وي برتقويت دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی تاكيد و اظهار كرد : بايد به موضوع آسيب هاي اجتماعي به عنوان يك نهضت نگاه كرد و تلاش كنيم تا رفتار  دانش آموز تغيير كند.

فاني افزود: ممكن است تلاش ما در پيشگيري از همه آسيب هاي اجتماعي كافي نباشد اما بخش عمده اي از آسيب ها را برطرف خواهدكرد.

وزيرآموزش و پرورش خاطرنشان كرد: اين هنر نيست كه ما برنامه هاي متعددي را شروع كنيم اما هيچكدام را به نتيجه نرسانيم بلكه بايد با توجه به امكانات موجود آن تعداد از فعاليت ها را كه حتما به نتيجه مي رسد را پيگيري و به انجام برسانيم، بنابراين نمي شود همه ايده آل ها را شروع كنيم و به هيچكدام هم دسترسي پيدا نكنيم.

وي اضافه كرد: طر ح هاي جديدي در حوزه تربيت بدني و سلامت در اين دولت اجرا شده كه قبلا سابقه اي نداشت مانند طرح حياط پويا، المپياد درون مدرسه اي، كانون هاي درون و برون مدرسه اي و همچنين در حوزه سلامت و پيشگيري كه از نوآوري هاي آموزش وپرورش دراين دوره است. 

آسيب هاي اجتماعي بايد به صورت موضوعي درآموزش و پرورش بررسي و پيگيري شود

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author